موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی زند بزرگترین
مرکــز آمــوزش عالــی در استـان فـــارس و جنـوب کشــور

موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در رشته های کاردانی نرم افزار کامپیوتر و کاردانی مترجمی زبان انگلیسی در شهر شیراز آغاز نمود.
در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در رشته های کاردانی نرم افزار کامپیوتر و کاردانی مترجمی زبان انگلیسی در شهر شیراز آغاز نمود.

خلق ایـده های ناب


همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش

امتیازهای ویژه


همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش

امتیازهای ویژه


همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش

امتیازهای ویژه


همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت. سخنان ریاستـــ دانشگاه

اطلاعاتـ ویژه

جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در رشته های کاردانی نرم افزار کامپیوتر و کاردانی مترجمی زبان انگلیسی در شهر شیراز آغاز نمود.
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در رشته های کاردانی نرم افزار کامپیوتر و کاردانی مترجمی زبان انگلیسی در شهر شیراز آغاز نمود.
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت. سخنان یکـ دانشجوی نمونه
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و ا
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و ا
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت.
موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی زند شیراز در سال 1384 با کسب مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات
جهانـی شدن یـک هـدف دور از دسـترس بـرای خانــواده زنـد نیسـت. سخنان ریاستـــ دانشگاه